Specialisten in de school

Als school willen wij zo goed mogelijk kunnen inspelen op de onderwijsbehoefte van leerlingen.  Wij hebben daarom een aantal leerkrachten in de school die de zich gespecialiseerd hebben in een vakgebied. Naast de specialisten in de school zijn er ook collega’s die nascholing volgen om uiteindelijk hun vakmanschap als leerkracht nog beter te kunnen uitvoeren.
Het beleid van onze school is dat de leerkracht de regisseur is. De leerkracht heeft in eerste instantie contact met u over de ontwikkeling van uw kind. Mochten ouders en leerkracht het belangrijk vinden om de expertise in te roepen van een specialist kan dit een volgende stap zijn.

Intern Begeleider | Carolien Verheyden en Lucie van Kan

De Intern Begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heeft een coordinerende en begeleidende taak. Carolien Verheyden is de Ib-er voor de groepen 1 t/m 6 en Lucie van Kan voor de groepen 7 en 8. Zij helpen leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen. Als er een hulpvraag is? Dan gaat de Ib-er onderzoeken en kijken wat een passende oplossing is. De Ib-er kan dus ook het advies en/of opdracht geven aan een leerkracht om de expertise van een specialist in te schakelen.

Remedial Teacher | Marjolein Verhoef

Marjolein Verhoef is onze Remedial teacher. Een remedial teacher is een leerkracht die speciaal is opgeleid om leerlingen met leerproblemen extra te begeleiden. Bijvoorbeeld leerlingen met dyslexie, dyscalculie of een speciale onderwijsbehoefte. Samen met de leerkracht wordt bekeken welke ondersteuning het kind nodig heeft. Bijvoorbeeld extra hulp bij taal en rekenen.  De Rt-er probeert eerst een goed beeld te krijgen van het probleem aan de hand van een gesprek, toetsen en/of observaties. Daarna wordt een handelingsplan opgesteld met de doelen voor de komende periode.

Gedragsspecialist | Wouter Siebers en Maaike Hak

Wouter Siebers en Maaike hak zijn onze gedragsspecialisten. Zij begeleiden leerkrachten, leerlingen en soms ook ouders als er problemen zijn rondom gedrag. De gedragsspecialist richt zich op preventie, dus op het voorkomen van probleemgedrag. Waar nodig ondersteunt de gedragsspecialist ook bij het verbeteren van de omgang tussen leerlingen binnen een groep, tussen een leerling en de leerkracht en bij conflicten.

Rekenspecialisten | Lucie van Kan en Marjolein Verhoef

Lucie van Kan en Marjolein Verhoef zijn onze rekenspecialisten ondersteunen bij rekenprobleem van een klas of een individuele leerling. Op schoolniveau bekijken ze welke onderdelen van het rekenonderwijs verbeterd kunnen worden.

Specialist meerbegaafdheid | Emma van der Veen

Emma van der Veen heeft zich gespecialiseerd in meerbegaafdheid en is leerkracht van de Plusklas. De Plusklas is er voor kinderen die in de klas bovengemiddeld presteren en een opvallende creativiteit in oplossingsstrategieën laten zien en heel gemotiveerd zijn. In de Plusklas wordt aandacht besteed aan ‘het hogere leren leren’, vreemde talen, filosofie en verdiepende thema’s

Leesspecialisten | Klaartje Lazarte Araoz en Yvonne Arends

Klaartje Lazarte Araoz en Yvonne Arends zijn onze leesspecialisten. We vinden lezen heel belangrijk, het is de basis bij alles wat een kind leert. Door te lezen verbeteren kinderen hun leesniveau en woordenschat. We ondersteunen dat kinderen genieten van het lezen boeken. We zijn daarom trots op onze eigen schoolbibliotheek. De leesspecialisten organiseren allerlei activiteiten die lezen leuk maken.

Specialist Begrijpend luisteren/lezen | Ilse Stengg

Ilse Stengg van Leuveren weet alles van Begrijpend luisteren/lezen. Bij de onderbouw staat vooral het begrijpend luisteren centraal. Bij de bovenbouwgroepen gaan de leerlingen zelf aan de slag met het begrijpend lezen en leren ze goed lezen.

Specialist VVE | Sabine van den Berg

Sabine van den Berg werkt als VVE-coördinator  met kleine groepjes kleuters. Daarbij helpt Ko, de pop van de methode Ik en Ko. Daarnaast krijgen kinderen woorden van het thema aangeboden. De VVE coördinator stemt die af met de leerkrachten van groep 1 en 2.

Specialist Sova-trainer | Roos Jongbloed

Roos Jongbloed is specialist en trainer sociale vaardigheden. Ze geeft SoVa-trainingen aan groepen. Onderwerpen: hoe maak ik kennis, hoe kan ik iets vragen of een praatje maken, nee zeggen, omgaan met het gevoel boos/blij/verdriet, luisteren, omgaan met kritiek etc. Met toneelspel, rondpraat, tekenen of spellen worden thema’s behandeld. De training is voor kinderen in de groepen 4 t/m 6 die extra ondersteuning kunnen gebruiken om steviger in de maatschappij te staan.

Specialist T(a)alentklas | Christina Stokkermans

Christina Stokkermans is onze leerkracht van de T(A)ALentklas. Dit is een project vanuit de gemeente. Centraal staat TAAL. De T(A)ALentklas vindt één keer in de week na schooltijd plaats en is voor kinderen uit de groepen 7 en 8. Zij werken die dag 2 uur langer door. De kinderen die de T(A)ALentklas bezoeken worden door de ib-er en leerkracht geselecteerd.  De T(A)ALent-klas is geen voorziening om achterstanden van zwakke leerlingen weg te werken, maar is met name gericht op het vergroten van de taalvaardigheid van de kinderen. Werkvormen om dit doel te bereiken zijn onder andere  de leestafel (kranten lezen), begrijpend lezen, presentaties houden en de boekenclub.  Een grotere woordenschat, vaardigheid in begrijpend lezen en kennis van de wereld zijn belangrijk voor een succesvolle schoolcarrière.  De T(A)ALlent-klas wil de resultaten van kinderen juist op die gebieden versterken.

Naar boven