Specialisten in de school

Als school willen wij zo goed mogelijk kunnen inspelen op de onderwijsbehoefte van leerlingen.  Wij hebben daarom een aantal leerkrachten in de school die de zich gespecialiseerd hebben in een vakgebied. Naast de specialisten in de school zijn er ook collega’s die nascholing volgen om uiteindelijk hun vakmanschap als leerkracht nog beter te kunnen uitvoeren.
Het beleid van onze school is dat de leerkracht de regisseur is. De leerkracht heeft in eerste instantie contact met u over de ontwikkeling van uw kind. Mochten ouders en leerkracht het belangrijk vinden om de expertise in te roepen van een specialist kan dit een volgende stap zijn. De Intern Begeleider speelt een belangrijk rol waar het gaat om een hulpvraag van een kind. Deze is immers ook mede- verantwoordelijk voor alles wat met specifieke zorg te maken heeft. De Intern Begeleider kan dus ook het advies en/of opdracht geven aan een leerkracht om de expertise van een specialist in te schakelen.

Gedragsspecialist

Wouter Siebers is teamleider van de bovenbouw en tevens gedragsspecialist. Als gedragsspecialist geeft hij samen met de Intern Begeleider vorm aan de visie op gedrag. Daarnaast begeleidt hij leerkrachten, leerlingen en soms ook ouders als er problemen zijn rondom gedrag. Uiteraard proberen we ook preventief te werken, het is uiteraard prettiger het eventuele probleemgedrag te voorkomen. Het begeleiden van leerkrachten kan bestaan uit coaching op het gebied van groepsdynamica, maar ook kijken naar de interactie tussen leerkracht en kind behoort tot de taken. Soms worden leerkrachten geadviseerd door middel van een gesprek, de andere keer is een observatie een beter middel. Het begeleiden van leerkrachten en leerlingen gaat altijd in overleg met de Intern Begeleider. In enkele gevallen kan er individueel met leerlingen worden gewerkt om bijvoorbeeld conflictsituaties concreet te maken en het gewenste gedrag met leerlingen in te oefenen. Ook zijn er soms groepen die een grote hulpvraag hebben als het gaat om de dynamiek in de groep. In deze groepen kan een traject gestart worden waardoor de gedragsspecialist meerdere keren actief in de groep aanwezig is. Mocht de leerkracht van uw kind een hulpvraag voorleggen met betrekking tot uw kind dan kunt u altijd verzoeken of Wouter tijdens een gesprek aan wil sluiten.

Rekenspecialisten

Lucie van Kan en Marjolein Verhoef zijn de rekenspecialisten op de Caeciliaschool.
Als een leerkracht tegen problemen aanloopt in het rekenonderwijs kan hij/zij in overleg gaan met een van de rekenspecialisten.  De rekenspecialist kan meedenken  over hoe een bepaald rekenprobleem van de klas of een individuele leerling kan worden aangepakt. Op schoolniveau bekijken wij welke onderdelen van het rekenonderwijs meer aandacht of een andere aanpak nodig hebben.

Specialist meerbegaafdheid

Emma van der Veen heeft zich gespecialiseerd in meerbegaafdheid en is op dinsdag de leerkracht van de Plusklas. De Plusklas is voor kinderen die in de klas bovengemiddeld presteren, een opvallende creativiteit in oplossingsstrategieën laten zien en heel gemotiveerd zijn. Deze kinderen hebben naast het lesaanbod in de klas behoefte aan verrijking, cognitieve uitdagingen en contact met ontwikkelingsgelijken. In de Plusklas wordt aandacht besteed aan meta cognitieve vaardigheden (het leren leren), vreemde talen, filosofie en diverse verdiepende thema’s. Naast de Plusklas begeleidt de specialist meerbegaafdheid leerkrachten die een hulpvraag hebben met betrekking tot signaleren en begeleiden van meer- en hoogbegaafde kinderen in de klas. Als specialist is Emma ook medeverantwoordelijk voor het verder vorm geven van het beleid op dit terrein.

Leesspecialisten

Klaartje Lazarte Araoz en Yvonne Arends zijn op de Caeciliaschool de leesspecialisten. Op de Caeciliaschool vinden we lezen heel belangrijk. Het komende schooljaar gaan we daarom extra aandacht besteden aan leesbeleving. Door te lezen verbeteren kinderen hun leesniveau en woordenschat. We willen dat alle kinderen gaan genieten van boeken, op eigen niveau en aansluitend bij hun interesse. We daarom een eigen schoolbibliotheek. Naast de schoolbibliotheek houden de leesspecialisten zich ook bezig met het organiseren van nieuwe activiteiten rondom lezen. Zij zijn ook aanspreekpunt voor collega’s met vragen over het leesonderwijs.

Specialist Begrijpend luisteren/lezen

Ilse Stengg van Leuveren is de specialist op de Caeciliaschool voor Begrijpend luisteren/ lezen. Zij zorgt ervoor dat er een doorgaande lijn is tussen de groepen. Bij de onderbouw staat vooral het begrijpend luisteren centraal. De leerkracht doet voor en de leerlingen denken mee en doen na. Ook door het maken van mindmaps worden de leerlingen meer betrokken bij een prentenboek. Bij de bovenbouwgroepen gaan de leerlingen meer zelf aan de slag met het begrijpend lezen. Hoe zorg je dat de leerlingen de lees strategieën goed kunnen toepassen tijdens een begrijpend lezen les, maar natuurlijk ook tijdens de andere vakken. Ik ben ook aanspreekpunt als collega’s vragen hebben over begrijpend luisteren/lezen.

 

Specifieke expertise: VVE

Sabine van den Berg werkt als VVE-coördinator 1 dag in de week met kleine groepjes kleuters. Ik haal kinderen van groep 1 en 2 op uit de klas om extra te oefenen. Daarbij helpt Ko, de pop van de methode Ik en Ko. Activiteiten die in de klas zijn gedaan worden herhaald, of de kinderen worden voorbereid op lessen die ze in de klas gaan krijgen. Daarnaast krijgen de  kinderen op een leuke manier de woorden van het thema aangeboden. De VVE coördinator heeft hierover regelmatig overleg met de leerkrachten van groep 1 en 2.Naast het werken in groepjes, bereidt Sabine met behulp van de methode ‘Ik en Ko’ de thema’s voor en maakt de leskisten klaar. Hiervoor verzamelt ze materialen en maakt ze de woordkaarten. Voor ieder thema worden ouders uitgenodigd voor de ouderbijeenkomst. Ouders mogen op school komen en krijgen informatie over het aankomende thema. De doelen van de maand worden uitgelegd en ouders krijgen thuisactiviteiten mee die aansluiten bij het thema. Soms kunnen ouders in de klas een les van het thema bijwonen.

Specifieke exptertise: Sova-trainer en T(a)alentklas

Roos Jongbloed is trainer sociale vaardigheden en leerkracht van de T(A)alentklas.
De SoVa-training wordt in groepsverband gegeven en bestaat uit 10 lessen. Als basis wordt de werkwijze van Goldstein gebruikt. Onderwerpen waarmee geoefend worden zijn bijvoorbeeld: hoe maak ik kennis, hoe kan ik iets vragen of een praatje maken, nee zeggen, omgaan met het gevoel boos/ blij / verdriet, luisteren, omgaan met kritiek etc. Door middel van verschillende werkvormen (toneelspel, rondpraat, tekenen of spellen) wordt er per les een thema behandeld. De kinderen krijgen ook huiswerk mee om het geleerde toe te passen in de praktijk.  De training is voor alle kinderen uit de groepen 4 t/m 6 die extra ondersteuning kunnen gebruiken om steviger in de maatschappij te staan.De

T(A)ALentklas is een project vanuit de gemeente. Centraal staat TAAL. De T(A)ALentklas vindt één keer in de week na schooltijd plaats en is voor kinderen uit de groepen 7 en 8. Zij werken die dag 2 uur langer door. De kinderen die de T(A)ALentklas bezoeken worden door de ib-er en leerkracht geselecteerd.  De T(A)ALent-klas is geen voorziening om achterstanden van zwakke leerlingen weg te werken, maar is met name gericht op het vergroten van de taalvaardigheid van de kinderen. Werkvormen om dit doel te bereiken zijn onder andere  de leestafel (kranten lezen), begrijpend lezen, presentaties houden en de boekenclub.  Een grotere woordenschat, vaardigheid in begrijpend lezen en kennis van de wereld zijn belangrijk voor een succesvolle schoolcarrière.  De T(A)ALlent-klas wil de resultaten van kinderen juist op die gebieden versterken.

Naar boven