Sociaal veilige school

Op de Caeciliaschool werken we op verschillende manieren aan gedrag. Wij vinden het belangrijk om preventief te handelen. Dat betekent dat wij samen problemen proberen te voorkomen i.p.v. achteraf op te lossen. Preventief werken kan alleen als een team op dezelfde manier handelt en eenduidigheid uitstraalt. Binnen ons team is hier veel aandacht voor. De onderwijsinspectie beoordeelde ons bij haar laatste bezoek op dit onderdeel met een goed!

SEL staat bovenaan!

De Caeciliaschool vindt de Sociaal Emotionele Ontwikkeling (SEL) van groot belang. Wij gaan ervan uit dat het belangrijk is leerlingen goede lessen te geven in bijvoorbeeld taal, rekenen en spelling. Dat alleen is volgens ons niet genoeg. Onderzoek [1] wijst uit dat naast de cognitieve vaardigheden ook het actief werken aan SEL van groot belang is voor een goede ontwikkeling van kinderen. Lessen in levensvaardigheden, lessen in gedrag.

SEL laat zich onderscheiden in vijf vaardigheden;

  • Besef hebben van jezelf
  • Besef hebben van de ander
  • Relaties kunnen hanteren
  • Zelfmanagement
  • Keuzes kunnen maken

Op de Caeciliaschool werken de leerkrachten gedurende de gehele schooldag samen met de leerlingen aan deze vaardigheden. Een aantal keer in de week oefenen we de vaardigheden expliciet. Hiervoor gebruiken we de methode Kwink. Meer informatie hierover kunt u vinden op https://www.kwinkopschool.nl/verantwoording/voor-ouders/. Om u als ouder een indruk te geven van de ontwikkeling van uw kind op sociaal emotioneel gebied vindt u deze vaardigheden ook terug op het rapport.

Schoolafspraken

Goed gedrag begint bij duidelijke verwachtingen. Om de gedragsverwachtingen op school zo duidelijk mogelijk te maken maken wij gebruik van drie gouden schoolregels;

  • Je zorgt goed voor jezelf
  • Je zorgt goed voor de ander
  • Je zorgt goed voor je omgeving

Elke klas maakt daarbij specifieke groepsafspraken.

Zorgen voor goed gedrag buiten de klas doen we met behulp van een gedragsmatrix. Groep 8 heeft deze gedragsverwachtingen uitgelegd d.m.v. een filmpje. We gebruiken dit filmpje na elke schoolvakantie. Zo weten alle leerlingen wat er verwacht wordt.

Pesten

Door preventief te werken en leerlingen te ontwikkelen op sociaal emotioneel gebied proberen we pestgedrag zoveel mogelijk te voorkomen. Helaas lukt dat niet altijd. Mocht u signalen krijgen van pestgedrag kunt u altijd terecht bij de groepsleerkracht of de anti-pestcoördinator/veiligheidscoördinator Wouter Siebers (gedragsspecialist).

Gezonde school

Het team van de Caeciliaschool is trots op de resultaten die we op sociaal emotioneel gebied met onze leerlingen bereiken. Daarom zijn wij bezig met de aanvraag van het vignet gezonde school. Zodra we hier meer over weten vindt u hierover meer informatie op deze website.

[1] Casel (www.casel.org)

Naar boven