Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) denkt positief kritisch mee met het beleid en besluitvorming binnen de school. De MR heeft ten aanzien van een groot aantal onderwerpen advies- en instemmingsbevoegdheden. De MR denkt mee met de schoolleiding, neemt een standpunt in en geeft advies. In de MR zijn zowel personeelsleden als ouders vertegenwoordigd. Het aantal leden van de MR hangt af van het aantal leerlingen op school. Op dit moment telt de MR 3 ouder- en 3 personeelsleden. Dit zijn Noortje van den Brule, Linda Uncu, Tanja Casimir, Emma van de Veen, Lizanne van de Heuvel en Marian Beekman.

v.l.n.r: Tanja, Lizanne, Noortje, Marian,
Emma en Linda

Wat is het doel van een medezeggenschapsraad (MR)

De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht elke basisschool om een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. De MR is het orgaan waarin de diverse groepen die in de school aanwezig zijn, ouders en personeel, worden vertegenwoordigd. De MR spreekt voor zowel ouders als personeel en neemt namens hen een standpunt in ten opzichte van datgene wat de schooldirectie doet. Een van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is het instemming- en adviesrecht.

Adviesrecht wil zeggen dat de schooldirectie serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. De MR kan gevraagd en ongevraagd advies geven. Het betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft. De schooldirectie kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen. Indien de schooldirectie het besluit toch ten uitvoer brengt kan de MR in beroep gaan bij de landelijke Klachtencommissie.

De MR heeft o.a. instemmingsrecht bij de volgende zaken:

  • Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school;
  • Het schoolplan dan wel het leerplan of het zorgplan;
  • Het schoolreglement;
  • Beleid ten aanzien van veiligheid-, gezondheid- en welzijn,

En de MR heeft o.a. adviesrecht bij de volgende zaken:

  • Beleid ten aanzien van aanstelling- en ontslag;
  • De taakverdeling binnen de schoolleiding;
  • Het vakantierooster;
  • Nieuwbouw, belangrijke verbouwingen of onderhoud van de school,

Wat is het verschil met de Oudervereniging?

Het eerste verschil is dat de MR een wettelijk bevoegdheid heeft en de Oudervereniging niet. Verder houdt de Oudervereniging zich bezig met de praktische zaken op school. Zoals het organiseren en/of ondersteunen van het team bij festiviteiten of buitenschoolse activiteiten. De MR houdt zich bezig met onderwijskundige en personele zaken op school.

Hoe kunnen we in contact komen met de MR?

U kunt altijd één van de ouders van de oudergeleding aanspreken op het schoolplein. Het personeel van de school doet dat bij de personeelsgeleding. U kunt ook een mailtje sturen naar mrcaeciliaschool@kpoa.nl.  Hieronder stellen de leden van de MR zich graag aan u voor;

Oudergeleding:

Voorzitter MR:  Noortje van den Brule:

Ik ben Noortje van den Brule, moeder van Boaz (groep 7) en Mareau (groep 5). Sinds drie jaar zit ik als ouder in de MR van de Caeciliaschool, vorig jaar heb ik het voorzittersstokje overgenomen. Ruim 13 jaar werk ik als docent Nederlands én sinds 7 jaar ook nog als afdelingscoördinator van havo 2 en 3 op het Corderius College in Amersfoort. Ik vind het leuk om met mijn achtergrond mee te mogen kijken in de keuken van de school van mijn kinderen.  Er is in mijn ‘MR-carrière’ alweer heel wat gebeurd op de Caeciliaschool; de nieuwbouw, de komst van Berrit én nu het vijfgelijkedagenmodel. Allemaal onderwerpen waar wij als MR ook in mogen duiken. Mochten er zaken zijn, die u op de agenda van de MR zou willen hebben. Spreek me aan op school (maandag t/m woensdag ben ik geregeld bij de start en het einde van de lesdag op het plein te vinden. Of stuur een mail naar bovenstaande mail adres.

Linda Uncu:

Mijn naam is Linda Uncu. Ik ben getrouwd met Michael Mayaut en moeder van Michael (groep 3) en Isabella (groep 2). Sinds vorig jaar ben ik lid geworden van de MR om een positieve steen bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van het onderwijs. Zelf ben ik werkzaam op het Element, een VO school in Amersfoort. Van oorsprong kom ik uit Hengelo Overijssel. Na mijn studie Internationaal Mensen-Recht, Engelse Taal en Letterkunde ben ik in Amersfoort gaan wonen. In mijn vrije tijd geef ik groepslessen op sportscholen, loop ik hard en lees ik veel. Ik hoop via deze weg de positieve sfeer die de Caeciliaschool uitdraagt, uit te mogen stralen aan andere ouders.

Sportieve groet, Linda Uncu

Personeelsgeleding:

Wij zijn Marian Beekman, Lizanne van den Heuvel en Emma Rebergen. Samen vormen wij, namens het team, de personeelsgeleding van de MR van de Caeciliaschool. Regelmatig komen wij samen met de oudergeleding en de directeur om mee te denken, te adviseren en te stemmen over actuele ontwikkelingen die mede het beleid van de Caeciliaschool bepalen.

Dit schooljaar vergadert de MR op de volgende momenten

18 september (op een externe locatie i.v.m. afscheid oud-leden)

Op 18 september worden de volgende data vastgelegd.

Elke vergadering start om 20.00u en vindt plaats op school. Het eerste half uur is altijd vrij toegankelijk voor alle ouders.  Vanaf 20.30u gaat de MR besloten verder. Een week van te voren kunt u op deze pagina de agenda van de komende MR vergadering vinden. Tevens zal steeds de laatst vastgestelde notulen te vinden zijn. Wilt u meer notulen inzien? Dan kunt u deze opvragen bij de leden van de MR.

Documenten

Naar boven