Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) denkt positief kritisch mee met het beleid en besluitvorming binnen de school. De MR heeft ten aanzien van een groot aantal onderwerpen advies- en instemmingsbevoegdheden. De MR denkt mee met de schoolleiding, neemt een standpunt in en geeft advies. In de MR zijn zowel personeelsleden als ouders vertegenwoordigd. Het aantal leden van de MR hangt af van het aantal leerlingen op school. Op dit moment telt de MR 3 ouder- en 3 personeelsleden. Bas van de Bunt, Alice van Beest, Leila Bezzan, Emma van de Veen, Lizanne van de Heuvel en Marian Beekman.

Wat is het doel van een medezeggenschapsraad (MR)

De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht elke basisschool om een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. De MR is het orgaan waarin de diverse groepen die in de school aanwezig zijn, ouders en personeel, worden vertegenwoordigd. De MR spreekt voor zowel ouders als personeel en neemt namens hen een standpunt in ten opzichte van datgene wat de schooldirectie doet. Een van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is het instemming- en adviesrecht.

Adviesrecht wil zeggen dat de schooldirectie serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. De MR kan gevraagd en ongevraagd advies geven. Het betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft. De schooldirectie kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen. Indien de schooldirectie het besluit toch ten uitvoer brengt kan de MR in beroep gaan bij de landelijke Klachtencommissie.

De MR heeft o.a. instemmingsrecht bij de volgende zaken:

  • Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school;
  • Het schoolplan dan wel het leerplan of het zorgplan;
  • Het schoolreglement;
  • Beleid ten aanzien van veiligheid-, gezondheid- en welzijn,

En de MR heeft o.a. adviesrecht bij de volgende zaken:

  • Beleid ten aanzien van aanstelling- en ontslag;
  • De taakverdeling binnen de schoolleiding;
  • Het vakantierooster;
  • Nieuwbouw, belangrijke verbouwingen of onderhoud van de school,

Hoe kunnen we in contact komen met de MR?

U kunt altijd één van de ouders van de oudergeleding aanspreken op het schoolplein. Het personeel van de school doet dat bij de personeelsgeleding. U kunt ook een mailtje sturen naar mrcaeciliaschool@kpoa.nl.  Hieronder stellen de leden van de MR zich graag aan u voor;

Oudergeleding:

Bas van de Bunt

Beste ouders,
Mijn naam is Bas en ik ben de vader van Yara uit groep 3B.
Eind vorig schooljaar heb ik mij verkiesbaar gesteld voor de MR van de Caeciliaschool. Via een omweg kan ik alsnog per 1 december 2020 beginnen binnen de MR. Hartstikke leuk!
In het dagelijks leven werk ik als Woonzorgcoördinator in de psychiatrie. Daarnaast leek het mij leuk om de verbinding met school te zoeken. Ik help school graag mee waar ik kan als ouder, en nu dus in de MR.
Mijn ervaring is dat veel ouders, met name moeders, enorm betrokken zijn bij school. Met mijn deelname bij de MR hoop ik ook andere vaders te enthousiasmeren om waar mogelijk te helpen binnen de school.

Leila Bezzan

Alice van Beest

 

Wie ik ben? Mijn naam is Alice van Beest, moeder van Ella groep 8, Kasper groep 6 en Veerle groep 3. Zes jaar geleden ben ik gestopt met werken, een grote wens maar niet de makkelijkste stap. Gelukkig kon het en zijn we nu vele jaren verder. In het schooljaar 2018-2019 heb ik de rol van ABC coördinator voor onze wijk Randenbroek mogen vervullen, waarin ik mocht bijdragen aan de doelen van ABC om onze wijk een fijne plek te laten zijn en kinderen hun talenten te laten ontwikkelen. Daarnaast wil ik helpen waar ik kan omdat het ook kan qua tijd en mogelijkheden. Zo ben ik al verschillende jaren klassenouder, vind je mij bij verschillende activiteiten, heb ik in de oudervereniging gezeten, ben ik in de buurt actief bijvoorbeeld bij het Wijk NME en het buurtbestuur, ben ik betrokken bij de sportvereniging ed. Daar probeer ik te luisteren, te betrekken, te organiseren, oplossingen te zoeken en te zeggen wat ik ergens van vind. Ik denk dat ik in de MR mijn steentje kan bijdragen door de ervaring die ik al op school heb opgedaan als ouder en door de ervaring uit mijn vorige baan als organisatie adviseur. Daarnaast hoop ik een luisterend oor te kunnen zijn voor ouders die ideeën hebben en mij op het schoolplein weten te vinden.

Personeelsgeleding:

Wij zijn Marian Beekman, Lizanne van den Heuvel en Emma Rebergen. Samen vormen wij, namens het team, de personeelsgeleding van de MR van de Caeciliaschool. Regelmatig komen wij samen met de oudergeleding en de directeur om mee te denken, te adviseren en te stemmen over actuele ontwikkelingen die mede het beleid van de Caeciliaschool bepalen.

De eerst volgende vergadering vindt plaats op 2 februari 2021

Elke vergadering start om 20.00u en vindt normaal gesproken plaats op school. Door de huidige omstandigheden vindt de vergadering nu online via Teams plaats. Het eerste half uur is altijd vrij toegankelijk voor alle ouders.  Vanaf 20.30u gaat de MR besloten verder. Een week van te voren kunt u op deze pagina de agenda van de komende MR vergadering vinden. Tevens zal steeds de laatst vastgestelde notulen te vinden zijn. Wilt u meer notulen inzien? Dan kunt u deze opvragen bij de leden van de MR.

Documenten

Notulen vergadering 13 oktober 2020

Download

Notulen vergadering 2 november 2020

Download

Verslag controle kascommissie 2019-2020

Download

Toelichting kascontrole 2019-2020

Download

Jaarverslag MR 2019-2020

Download