Informatieplicht

Informatieplicht

Iedere ouder heeft recht op informatie over zijn of haar kind. Dat is het uitgangspunt van onze school. Er zijn hierbij verschillende situaties.
Ouders die getrouwd zijn of samenwonen en het gezag over hun kinderen hebben krijgen beiden gezamenlijk informatie over hun kind. Ook ouders die gescheiden zijn, en bv niet meer bij elkaar wonen, maar wel beiden het gezag over hun kinderen hebben hebben beiden recht op informatie over hun kind.
Ouders die geen gezag over hun kind hebben, hebben ook recht op informatie. Het burgerlijk wetboek bepaalt dat de met gezag belaste ouder dan verplicht is de andere, niet met gezag belaste ouder, op de hoogte te houden van belangrijke zaken die het kind aangaan (bijvoorbeeld schoolrapporten of informatie over extra begeleiding).

Als de ouder zonder gezag de school verzoekt om informatie over de leerling dient de school deze ook verstrekken. Hiervoor gelden de volgende bepalingen:

  • De informatie wordt niet verstrekt als deze niet in dezelfde vorm aan de met gezag belaste ouder is verstrekt
  • De informatie wordt niet verstrekt als het belang van het kind zich tegen het verschaffen van de informatie verzet
  • Als een kind op school aangeeft bang te zijn voor de ouder mag de school terughoudend zijn in het verstrekken van informatie
  • De informatie kan gaan over de cognitieve en/of sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind zoals leerprestaties of medische kwesties. Hieronder valt bijvoorbeeld een schoolrapport, maar niet een uitnodiging voor een algemene ouderavond of een schoolfoto
  • Als de ouder met gezag zich verzet tegen het verstrekken van informatie aan de andere ouder of dit niet in het belang van het kind acht, is dit onvoldoende. Deze ouder zal dit moeten onderbouwen, bij voorkeur met een gerechtelijke uitspraak waarin een beperking van de informatieplicht is opgenomen
  • Een school mag niet verwijzen naar de gezaghebbende ouder als de ouder zonder ouderlijk gezag informatie opvraagt